Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Partycentrum De Mona | Feest & Catering                                                V1.2020

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimte en materialen en dergelijke.
 2. Aanbiedingen
  Alle aanbiedingen van Partycentrum De Mona | Feest & Catering zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de door Partycentrum De Mona | Feest & Catering uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meer werkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.
 3. Prijzen
  Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Partycentrum De Mona | Feest & Catering behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als btw verhogingen, accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan de cliënt in rekening brengen.
 4. Betaling
  Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door Partycentrum De Mona | Feest & Catering te zijn ontvangen binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal tot uitvoering van de opdracht worden overgegaan. Verdere betalingen dienen 9 dagen na factuurdatum door Partycentrum De Mona | Feest & Catering te zijn ontvangen.Het IBAN nummer van Partycentrum De Mona | Feest & Catering is NL96 RABO 0162565380 t.n.v. Partycentrum De Mona. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand.Partycentrum De Mona | Feest & Catering mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Partycentrum De Mona | Feest & Catering verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Partycentrum De Mona | Feest & Catering verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Partycentrum De Mona | Feest & Catering is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 5. Vergunningen
  Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen is geen reden om de opdracht te annuleren.
 6. Annulering
  Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Partycentrum De Mona | Feest & Catering in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

   

  Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip0%
  Meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip15%
  Meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip35%
  Meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip60%
  Meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip85%
  24 uur of minder voor bedoeld tijdstip100%

  Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Partycentrum De Mona | Feest & Catering als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Partycentrum De Mona | Feest & Catering aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Partycentrum De Mona | Feest & Catering annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Partycentrum De Mona | Feest & Catering te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Partycentrum De Mona | Feest & Catering.

 7. Beëindiging
  Partycentrum De Mona | Feest & Catering is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Partycentrum De Mona | Feest & Catering niet of niet naar Partycentrum De Mona | Feest & Catering is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
 Partycentrum De Mona | Feest & Catering is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Partycentrum De Mona | Feest & Catering is geen rente over de vooruitbetaling schuldig.Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Partycentrum De Mona | Feest & Catering niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Partycentrum De Mona | Feest & Catering zijn vestiging heeft.
 8. Te leveren goederen en diensten
  De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Partycentrum De Mona | Feest & Catering is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Partycentrum De Mona | Feest & Catering niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
 9. Overmacht
  In geval van overmacht heeft Partycentrum De Mona | Feest & Catering het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
- Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
- Onlusten.
- Stakingen.
- Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
- Brand of ongevallen.
- Transportbelemmeringen.
- Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
- Ieder storing in de geregelde productie.
- Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
 10. Aansprakelijkheid
  Partycentrum De Mona | Feest & Catering is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Partycentrum De Mona | Feest & Catering terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Partycentrum De Mona | Feest & Catering nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade

   

  Client kan in onderstaande gevallen aansprakelijk gesteld worden door Partycentrum De Mona | Feest en Catering
  – Wanneer er schade ontstaat aan apparatuur nadat deze geplaatst zijn op locatie.
  – Wanneer apparatuur in de regen staat, welke hier niet voor bedoeld zijn.
  – Wanneer apparatuur niet volledig of correct word aangesloten.
  – Voor schade door verlies of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever

 11. Weigering c.q. Beëindiging orders en/of opdrachten
  Partycentrum De Mona | Feest & Catering behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Partycentrum De Mona | Feest & Catering heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Partycentrum De Mona | Feest & Catering te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Partycentrum De Mona | Feest & Catering heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.
 12. Overige
  1. Op de door Partycentrum De Mona | Feest & Catering aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  3. Deze voorwaarden zijn in Juli 2019 gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

De Mona – Mierlo

De Hooge Akker 25
5661 NG Geldrop

Meer info?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? U kunt ons bereiken op 0492 - 662 887

Stuur je liever een mail?

Neem gerust contact op via
info@demona.nl